Zapošljavanje mladih i ekonomska politika Europske unije Mladi i budućnost Europskog socijalnog modela Mladi kao građani Europske unije: mehanizmi uključivanja mladih u procese donošenja odluka Budućnost Europske unije
    1. Molimo ponudite kratak osvrt na Garanciju za mlade. Što vidite kao ključne snage, a što kao ključne slabosti postojeće sheme? Kako vidite ključne izazove u provedbi Garancije za mlade u Hrvatskoj? Na koji će način vaša lista doprinijeti prevladavanju ovih izazova kroz rad u Europskom parlamentu? 2. Kao što je poznato, financijska potpora državama članicama vezana uz Garanciju za mlade (točnije, Inicijativu za zapošljavanje mladih) ne može zadovoljiti potrebe država članica najteže pogođenih nezaposlenošću mladih. Što će vaša lista zagovarati u Europskom parlamentu kako bi se osigurala ujednačena provedba Garancije za mlade na razini cijele Europske unije? 3. Molimo ponudite kratak osvrt na Preporuke o Kvalitetnom okviru za pripravništva i Europski savez za naukovanja osobito u kontekstu politika zapošljavanja mladih. Što su, prema vama, izazovi na ovom području, s obzirom na prilike u Hrvatskoj? Kako će vaša lista doprinijeti realizaciji tih inicijativa? Smatrate li da su potrebni i drugi mehanizmi na razini EU potrebni za izgradnju kvalitetnog okvira za pripravništvo i naukovanje? Ako da, molimo navedite koji i objasnite kako će vaša lista doprinijeti njihovu razvoju. 4. Molimo da se ukratko osvrnete na dosadašnju realizaciju ciljeva strategije Europa 2020. Što vidite kao ključne prioritete postizanja pametnog, održivog i uključivo rasta u narednom mandatu Europskog parlamenta? Kako će vaša lista doprinijeti realizaciji tih prioriteta? Što vidite kao ključne prioritete Republike Hrvatske u kontekstu ciljeva strategije Europa 2020? Kako će vaša lista doprinijeti realizaciji tih ciljeva? 1. Molimo ponudite kratak osvrt na Socijalni investicijski paket. Smatrate li da predstavlja adekvatan odgovor na trenutne izazove u području socijalne politike na EU razini? U kojoj ste mjeri zadovoljni stupnjem u kojem odgovara na potrebe mladih Europljana? Smatrate li da ga na neki način treba mijenjati i ako da, kako će vaša lista doprinijeti tim promjenama? 2. Vidite li kompetencije koje Europska unija ima u području socijalne  zaštite i uključivanja kao prevelike, adekvatne ili nedovoljne? Što će biti prioriteti vaše liste u ovom području te kako ih planirate realizirati? Kako vidite prioritete Republike Hrvatske u području socijalne zaštite i uključivanja na EU razini? Kako će vaša lista doprinijeti realizaciji tih prioriteta? 1. Kako vidite trenutne mogućnosti uključivanja mladih u procese donošenja odluka na razini Europske unije definirane Europskom strategijom za mlade te Rezolucijom Vijeća o Obnovljenom okviru suradnje u području mladih? Ako je vaša lista koristila neke od tamo navedenih mehanizama u proteklom mandatu, poput strukturiranog dijaloga, molimo opišite kako ste to činili. 2. Smatrate li da Europska unija treba osnažiti svoje kompetencije u području politike za mlade, ili držite da je trenutna metoda otvorene koordinacije adekvatan mehanizam? Kako vidite ulogu Europskog parlamenta u području politike za mlade? 3. Kakav je stav vaše liste o prijedlogu da se osigura trajno sudjelovanje predstavnika nacionalnih vijeća mladih u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru? 4. Kakav je stav vaše liste o prijedlogu da se Europski forum mladih izrijekom u temeljnim dokumentima Europske unije navede kao socijalni partner u području politika za mlade? 5. Kakav je stav vaše liste o spuštanju dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina? 6. Molimo da opišete na koji će način vaša lista uključivati mlade ljude i organizacije mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj u odluke koje se donose na EU razini.  Na koji način će se predstavnici vaše liste informirati o razvoju politike za mlade na nacionalnoj razini te planirate li te informacije koristiti u radu Europskog parlamenta? 1. Molimo opišite viziju Europske unije za koju će se vaša lista zalagati u narednom mandatu Europskog parlamenta. 2. Molimo da objasnite zbog čega mladi u Hrvatskoj trebaju podržati viziju budućnosti EU koju zagovara vaša lista.
1. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
2. AKCIJA MLADIH - AM LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
3. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
4. DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAČKA STRANKA - DPS LISTA SE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA, ALI SE U VEĆINI ODGOVORA NIJE REFERIRALA NA PITANJA LISTA SE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA, ALI SE U VEĆINI ODGOVORA NIJE REFERIRALA NA PITANJA LISTA SE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA, ALI SE U VEĆINI ODGOVORA NIJE REFERIRALA NA PITANJA LISTA SE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA, ALI SE U VEĆINI ODGOVORA NIJE REFERIRALA NA PITANJA
5. DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH - HSN
AKCIJA SLAVONSKO BARANJSKIH UMIROVLJENIKA - ASBU
LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
6. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
• Jedna od ključnih prednosti Garancije za mlade jest fleksibilnost Preporuke koja omogućava da se mjere prilagode nacionalnim potrebama i realnostima (kao što je u Hrvatskom slučaju definiranje ciljne grupe u dobi 15-29).
• Glavni problemi  vezani za Garanciju za mlade u Hrvatskoj su nepoštivanje standarda uključivanja javnosti postavljenih Kodeksom savjetovanja za zainteresiranom javnošću u procesu izrade, kao i činjenica da je Planom implementacije predviđen predugačak rok za početak pune primjene (2017.).
• 6 milijardi eura financijske pomoći u periodu 2014. – 2020. kroz Garanciju za mlade predstavlja značajnu financijsku obvezu Unije. Komisija treba pratiti razvoj nacionalnih programa, implementaciju i rezultate Garancije za mlade te nadzirati primjenu uz multilateralni nadzor kroz Odbor za zapošljavanje.
• Lista prepoznaje pripravništva kao važan i koristan mehanizam, kako zbog uzajamne koristi za mlade osobe i poslodavce, tako i zbog povećane socijalne uključenosti mladih.
• Lista podržava uređivanje pitanja naukovanja i pripravništva na EU razini putem preporuka s obzirom da time države članice dobivaju mogućnost adekvatne prilagodbe intervencija društvenim i ekonomskim specifičnostima. Prepoznaju se rizici neujednačene kvalitete pripravništava te naukovanja kako na razini EU, tako i Hrvatske gdje je nedovoljna ponuda jedna od ključnih prepreka postavljanju ozbiljnih standarda.
• Lista će se zalagati za daljnji razvoj kvalitetnog okvira za pripravništvo i naukovanje, kao i za povećanu alokaciju za međunacionalne programa kao što je stručna praksa u okviru programa Erasmus+.
• Prioritet u sklopu postizanja ambicioznih ciljeva strategije Europa 2020 je stvaranje uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obiteljskih i start-up poduzeća, a to je moguće jedino putem sveobuhvatnih strukturnih reformi.
• U Hrvatskoj je nužno postići mjerljive pomake u zapošljavanju, posebice mladih. Potrebno je povećati ulaganje u istraživanje i razvoj te smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti putem gospodarskog rasta.
• Preporuke Socijalnog investicijskog paketa lista drži korisnima te ističe kako države članice sa sličnim razinama sredstava za socijalne politike postižu različite rezultate u pogledu suzbijanja siromaštva, ostvarivanju zaposlenosti i zdravstvene zaštite, što indicira da postoj prostor za napredak oko načina na koji se sredstva troše.
• U tom smislu, lista se zalaže za veću efikasnost socijalnih programa, ali ne i za njihovo pretjerano širenje.
• Lista ističe kako članak 153. Ugovora o funkcioniranju EU otvara mogućnost uređivanja minimalnih uvjeta u području socijalne zaštite na razini Unije, no takva mogućnost zasada nije iskorištena. A i da jeste, ne bi smjela značajnije utjecati na financijsku ravnotežu tog sustava niti bi sprečavala države članice da zadrže ili uvedu strože zaštitne mjere koje su u skladu s Ugovorima.
• Prioriteti RH u narednom razdoblju trebaju biti povećanje efikasnosti, održivosti i transparentnosti socijalnih programa, za što će se eurozastupnici ove liste nastaviti zalagati.
• Najveći izazov u pogledu provedbe politike za mlade na razini EU jest nedovoljna upoznatost mladih s njezinim ključnim mehanizmima, što se može adresirati jedino kontinuiranim informativnim kampanjama i otvaranjem prilika mladima da se aktivno uključe u donošenje odluka koje su im važne.
• U svom desetomjesečnom mandatu zastupnika Europskog parlamenta, Andrej Plenković je održao niz aktivnosti kojima je direktno informirao mlade te se konzultirao s njima o bitnim EU pitanjima, što je detaljnije opisano u samom obrascu.
• Ključan preduvjet kvalitetne provedbe strukturiranog dijaloga jest funkcioniranje svih struktura potrebnih za kvalitetno konzultiranje mladih, prije svega nacionalnih radnih skupina.
• Metodu otvorene koordinacije lista vidi kao dostatno fleksibilan i adekvatan mehanizam provedbe politike za mlade na EU razini, iako nema obvezujući karakter.
• Podržavaju sudjelovanje nacionalnih vijeća mladih u radu EGSO-a, uz napomenu da područje udruga mladih u Hrvatskoj treba biti jasnije i transparetnije uređeno.
• Važnijim od izričitog navođenja Europskog foruma mladih u temeljnim dokumentima Europske unije, lista vidi potrebu za povećanim sudjelovanjem mladih osoba i organizacija mladih u procesima odlučivanja u pitanjima od njihovog interesa.
• Lista se zalaže za sveobuhvatnu raspravu i analizu vezano za snižavanje dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina, što pretpostavlja osnovu za ocjenu primjerenosti takvog poteza. Takva rasprava u Hrvatskoj još nije provedena.
• U prošlom mandatu zastupnici ove liste su prakticirali intenzivnu dvosmjernu komunikaciju s mladima te su skupa sa svojim suradnicima kontinuirano pratili razvoj nacionalne politike za mlade.
• Lista se zalaže za snažnije uključivanje mladih u rad lokalnih samouprava putem vijeća i savjeta mladih, što zasada nije bila zakonska obveza.
• Sljedeći mandat Europskog parlamenta lista smatra iznimno važnim jer će u njemu biti otvoren niz ključnih pitanja poput gospodarskog rasta i zapošljavanja, digitalne tehnologije, konsolidacije monetarne unije, reforme europske energetske politike, vanjskopolitičkog djelovanja Unije…
• Gospodarski rast u EU mora biti utemeljen na stvaranju povoljnog okružja za male i mikropoduzetnike, a gospodarstvo mora se temeljiti na znanosti i inovacijama, što je pretpostavka međunarodne konkurentnosti.
• Ključna područja djelovanja su reforma bankarskog sektora, daljnji koraci u uklanjanju barijera u funkcioniranju zajedničkog tržišta, razvoj energetskog tržišta i adresiranje ekonomskih pitanja, prije svega nezaposlenosti.
• Zbog uključivanja velikog broja mladih u izradu programa Europske pučke stranke on se poklapa s vizijom većine mladih građana EU,  a njegov fokus su usmjerenost na zapošljavanje, reformu obrazovnog sustava (uz poseban naglasak na program Erasmus+ i međunarodnu obrazovnu mobilnost) te potporu obitelji.
7. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
8. HRVATSKA STRANKA REDA - HSR LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
9. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A - HSS
HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA - HZ OBITELJSKA STRANKA - OS
ZAVJET ZA HRVATSKU - ZZH
• Garancija za mlade je hvalevrijedan, ali nedovoljan napor u rješavanju problema nezaposlenosti mladih na razini EU.
• Najveći problem je izostanak fokusa na mlade u dobi 25-29 koji su ostavljeni na cjedilu. Cijela shema je donekle nedorečena u smislu da nije jasno što to znači "kvalitetna ponuda": tako postavljen kriterij bi zadovoljio čak ni aktualni program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
• Ključni hrvatski izazovi su neodrživo velika javna uprava, neodgovorno upravljanje državnom imovinom te nedostatna povezanost svijeta obrazovanja i svijeta rada. Predstavnici liste će kontinuirano nastojati koordinirati aktivnosti na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem rješavanja tog problema.
• Lista smatra da osnovni preduvjet uspješne provedbe Garancije za mlade mora biti pravednost, na način da najveću potporu dobiju zemlje članice najteže pogođene nezaposlenošću mladih, no malo što se može postići bez kvalitetnih politika na nacionalnoj razini.
• Preporuku o Okviru za kvalitetna pripravništva, kao i Europski savez za naukovanja lista vidi kao mogućnosti učenja na radnom mjestu koji su u Hrvatskoj još uvijek nedostatno prepoznati. Lista će raditi na tome da razina pripravništva u Hrvatskoj (naročito u privatnom sektoru) dosegne razinu EU te će informirati mlade u Hrvatskoj o mogućnostima kvalitetnih pripravništava u Bruxellesu.
• Lista će doprinijet će realizaciji ciljeva strategije Europa 2020 prvenstveno kroz inzistiranje na dijalogu između EP i Europskog  vijeća, ali i djelovanju kroz Hrvatski sabor. Hrvatski prioriteti trebaju biti ulaganje u istraživanje i razvoj te ulaganje u obnovljive izvore energije.
• Socijalni investicijski paket predstavlja, s obzirom na ovlasti EU u području socijalne politike, respektabilan pokušaj da se odgovori na postojeće socijalne probleme: predstavlja napuštanje mita o "europskom socijalnom modelu" te prilagođava preporuke potrebama i mogućnostima država članica.
• Lista će poseban naglasak staviti na pronatalitetne politike.
• Lista smatra da su ovlasti EU u području socijalne zaštite i uključivanja u skladu sa svojim viđenjem EU kao saveza država. Prioritetnim smatra smanjenje nezaposlenosti, smjernice za pronatalitetnu politiku, ravnopravnost spolova, briga za umirovljenike, invalide i djecu, reintegraciju beskućnika u društvo i  borbu protiv općeg siromaštva.
• Lista smatra kvalitetnu politiku za mlade iznimno važnom, no postojeći mehanizmi uključivanja na razini EU, poput strukturiranog dijaloga i djelovanje Europskog foruma mladih, su nedostatni.  Posebna pozornost će se posvetiti informiranju mladih na nacionalnoj razini o mogućnostima sudjelovanja.
• Metodu otvorene koordinacije u području politika za mlade lista drži adekvatnom, uzevši u obzir da u tom području EP ima pravo suodlučivanja o svakoj zakonskoj direktivi u području politike za mlade.
• Lista podržava sudjelovanje nacionalnih vijeća mladih u radu EGSO-a , imenovanje Europskog foruma mladih kao službenog EU partnera u području politika za mlade uz napomenu da on i njegove članice moraju raditi na povećanju vidljivosti i prepoznatljivosti među mladima. Lista ne podržava snižavanju dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina.
• Otvorit će veći broj pripravničkih pozicija za mlade iz Hrvatske u EP, a lista također poziva organizacije mladih da njihov tim informiraju o svim bitnim problemima s kojima se mladi susreću.
• Lista vidi EU kao savez država, s obzirom da je nacionalna država jedini logičan most između pojedinaca i EU.
• Lista se zalaže za EU koja može politički i ekonomski nastupati u svijetu, ali ne treba neprestano ulaziti u živote pojedinaca bespotrebnim regulativama (ribolovne mreže, žarulje, dimenzije voća i povrća…).
• Lista se zalaže za razvoj prema konfederalnom uređenju i snažnijoj ulozi EP.
• Mladi trebaju podržati listu jer je to jedina lista koja kvalitetno spaja nacionalne i europske vrijednosti te omogućava okvir za ostanak i razvoj mladih u Hrvatskoj.
10. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA • Garancija za mlade je ad-hoc rješenje koje ne adresira strukturne probleme.
• Korisna je prije svega jer ukazuje kako je problem prepoznat na razini EU.
• Naglasak treba biti na kvalitetnom praćenju i mogućnosti revizije i korekcije u tijeku provedbe te mladi trebaju biti uključeni.
• 6 milijardi eura na razini EU su nedovoljna sredstva. Lista podržava povećanje iznosa i to će nastaviti činiti.
• Potrebno je ulagati i u projekte zapošljavanja mladih koji su primjereniji onim zemljama s najvećim problemima (Garancija kao lijek za one koji su najmanje bolesni).
• Lista pozdravljaju Kvalitetni okvir za pripravništva i Savez za naukovanje te upozorava da sada slijedi ozbiljan izazov provedbe.
• Europa 2020 je dobra strategija u okviru dominantne liberalno-kapitalističke paradigme konkurentnosti.
• Strategija je doprinijela boljoj podjeli ovlasti na razini EU, no malo govori o interesima radnika, nezaposlenih, umirovljenika i ostalih posebno ranjivih skupina.
• Lista će se zalagati za realizaciju svih 7 ključnih ciljeva, a poseban naglasak će staviti na realizaciju ključne inicijative "Mladi u pokretu".
• Socijalni investicijski paket ne nudi konkretna rješenja već općenite naputka državama članicama što činiti u socijalnoj sferi.
• Pozitivno je povećano izdvajanje za Europski socijalni fond u narednom financijskom razdoblju za 10%, kao i činjenica da su mladi prepoznati kao jedna od ciljnih skupina u Socijalnom investicijskom paketu.
• Mjere odgovaraju na potrebe mladih, ali ne doprinose reformi sustava koji nije optimalan niti pošten.
• Kompetencije EU u području socijalne zaštite i uključivanja su nedovoljne, no teško će se postići konsenzus između država članica (na razini Vijeća EU).
• Lista će se zalagati za promjenu smjera: sustavnu borbu protiv siromaštva, a ne isključivo za izoliranu pomoć siromašnima.
• Poseban fokus stavljen je na mlade i umirovljenike: prvima treba pomoći da "stanu na noge", kod drugih treba spriječiti da postanu građani drugog reda.
• Lista je općenito nezadovoljna uključivanjem mladih u procese donošenja odluka na razini EU.
• Strategija Europa 2020 je solidan dokument, ali kao i brojne druge strategije i rezolucije ostaje mrtvo slovo na papiru.
• Strukturirani dijalog kao iznimno vrijedan mehanizam koji je moguće koristiti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Lista je koristila slične prakse u radu Hrvatskog sabora, a zastupnik Vuljanić kao izvjestitelj EP za Albaniju.
• Potrebno je povećati ovlasti EU, naročito EP, u području politika za mlade. Metoda otvorene koordinacije nije učinkovita.
• Lista podržava uključivanje predstavnika nacionalnih vijeća mladih u rad EGSO-a, imenovanje Europskog foruma mladih kao službenog EU partnera u području politika za mlade, kao i snižavanje dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina.
• Lista će mlade uključivati putem izravnih konzultacija s udrugama mladih i za mlade, što su već i ranije činili (prilikom rasprave o Garanciji za mlade).
• Europa građana i radnika, ne krupnog kapitala.
• Lista se zalaže za više neposredne demokracije i jačanje uloge Europskog parlamenta te za direktnu odgovornost Komisije njegovim predstavnicima.
• Lista se protivi privatizaciji javnih dobara te zagovara odlučnu borbu protiv siromaštva.
• Mladi trebaju podržati listu jer su i pri sastavljanju liste za EP pokazali da su spremni dati priliku predstavnicima njihove generacije i jer se zalažu za Europu ravnopravnih država u kojima će svaki mladi čovjek moći ostvariti svoj potencijal i neće ići preko granice trbuhom za kruhom nego da nauči nešto o razlikama i ljudima koji žive oko njega. Lista je spremna pritom žrtvovati i nešto konkurentnosti na ušrb toga da se sljedećoj generaciji ostavi pravednije i bolje društvo.
11. MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ - MDS LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
12. NACIONALNI FORUM - NF
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
LISTA ZA RIJEKU - RI
• Ključnu snagu postojeće sheme Garancije za mlade predstavlja spremnost EU da se uhvati u koštac s problemom nezaposlenosti mladih, oslanjajući se na prakse zemalja koje su postigle zapažene rezultate u tom polju, poput Austrije, Njemačke, Nizozemske i skandinavskih zemalja.
• Glavne su slabosti zapostavljanje populacije 25-30 te neprilagođenost problemima i potrebama članica s europskog juga, kao i pretpostavka snažne međusektorske suradnje koju nije lako uspostaviti.
• Ključni izazovi provedbe Garancije za mlade u Hrvatskoj su nespremnost Vlade da provede strukturne reforme u vremenu teške ekonomske krize, ali i nepripremljenost većeg broja tijela ključnih za provedbu, prije svega Hrvatskog zavoda za zapošljavnaje.
• Kapaciteti za korištenje sredstava predviđenih za provedbu Garancije za mlade uvjetovani su brojnim čimbenicima, poput broja stanovnika, gospodarske i socijalne situacije, proračunskih kapaciteta za sufinanciranje. Lista će se zalagati za ujednačenu provedbu na razini EU, s posebnim naglaskom na one zemlje koje su najteže pogođene.
• Preporuka o Kvalitetnom okviru za pripravništva, kao i Europski saveza za naukovanja dobro prepoznaju njihovu važnost za kvalitetnu integraciju mladih na tržištu rada.
• Jedna od najvećih slabosti Okvira jest prihvaćanje neplaćenih pripravništava, što brojne udruge i organizacije smatraju osnovom za otvaranje nebrojenih mogućnosti zlouporaba i korištenja pripravničkih programa kao izvora jeftine radne snage. Te i druge probleme potrebno je adresirati donošenjem konkretnih propisa kojima se neželjeno ponašanje sankcionira, za što će se zalagati i u EP.
• Europa 2020 zasada ne ostvaruje zacrtano prvenstveno u području zaposlenosti i smanjenja siromaštva i rizika od socijalne isključenosti.
• U narednom mandatu lista vidi sljedeće prioritete: uz održivi i uključivi rasta ključni su povećanje stope zaposlenosti (naročito mladih) te udjela mladih s visokoškolskom kvalifikacijom.
• Socijalni investicijski paket lista vidi kao integriran politički okvir koji vodi računa o društvenim, ekonomskim i političkim razlikama između država članica te kao osnovu za modernizaciju sustava socijalne zaštite i povećanje efikasnosti socijalnih ulaganja.
• Ovlasti EU u području socijalne zaštite i uključivanja lista smatra adekvatnima. Inicijative poput Europske platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti te Programa za nove vještine i poslove predstavljaju kvalitetnu podršku realizaciji ciljeva Europa 2020 strategije u području zapošljavanja i socijalne zaštite.
• Hrvatski prioriteti u ovom području su stvaranje povoljnije investicijske klime, poticanje zapošljavanja (naročito mladih), ali i sprečavanja siromaštva među umirovljeničkom populacijom, naročito kroz reformu mirovinskog sustava.
• Ovo je nova lista koja do sada nije imala zastupnika u EP, no upoznati sa svim mehanizmima politike za mlade pa tako i strukturiranim dijalogom koji smatraju ključnim za uključivanje mladih na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.
• Dosadašnja iskustva su pokazala kako metoda otvorene koordinacije značajno pridonosi podizanju svijesti o potrebi za djelovanjem u različitim područjima, osobito u području politike za mlade. Problemi su izostanak sankcija, kao i nedostatna transparentnost u definiranju aktivnosti usmjerenih na rješavanje pojedinih pitanja, što mladima (i organizacijama mladih) otežava uključivanja. Ipak, u ovom trenutku ju vide kao relativno adekvatan mehanizam.
• Lista podržava uključivanje nacionalnih vijeća mladih u rad EGSO-a, imenovanje Europskog foruma mladih kao službenog EU partnera u području politika za mlade, načelno i snižavanje dobne granice za (pasivni) izlazak na izbore na 16 godina.
• Renata Šeperić Petak će imenovati asistenta koji će biti zadužen za komunikaciju s udrugama mladih i za mlade koje će informirati o mogućnostima koje se pružaju na EU razini (primjerice kroz program Erasmus+) te će organizirati najmanje dva godišnja sastanka s predstavnicima udruga mladih i za mlade.
• U ekonomskom smislu prioriteti su stvaranje novih radnih mjesta, naročito kroz jačanje malog i srednjeg poduzetništva, kao i stabilnost europskih financija.
• Lista smatra važnim razvoj ruralnih područja i reformu Zajedničke poljoprivredne politike te afirmaciju građanskih sloboda na EU razini.
• Lista vjeruje u uspjeh Jedinstvenog tržišta te se zalaže za snažniju suradnju s velikim silama, napose sa SAD-om.
• Mladi ovu listu trebaju podržati zbog sposobnosti i znanja kandidata na ovoj listi da se u ovom presudno važnom mandatu suoče s gorućim problemima poput nezaposlenosti mladih.
13. NAŠA STRANKA - NS
NOVA SRPSKA STRANKA - NSS
LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
14. NEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA - NL ANTE ĐAPIĆA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
15. ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORAH • Najveća slabost Garancije za mlade je u njezinom neobvezujućem karakteru te će se zastupnici ORaH-a u EP zalagati da postane obvezna na razini svih 28 članica EU.
• OraH će se zalagati za sustav poticanja zapošljavanja mladih kojim će se većim sredstvima podržavati zemlje najteže pogođene tim problemom. Time se sprečava odljev mozgova iz slabije razvijenih članica EU te se osigurava viša razina obrazovanja mladih.
• Pripravništva i naukovanja su vrlo važan mehanizam tranzicije iz svijeta obrazovanja u svijet rada te ključan izvor praktičnih vještina. Ipak je bitno da se EU legislativa u tim područjima učini obveznom za sve države članice.
• U Hrvatskoj i drugim slabije razvijenim i recesijom pogođenim članicama problem je uopće naći poslodavce koji bi ulagali u buduće radnike. Stoga će se OraH u EP zalagati za ujednačavanje uvjeta i gospodarskih prilika u zemljama članicama EU koje će omogućiti svim mladim ljudima jednake uvjete stjecanja znanja i praktičnih iskustava.
• Ciljevi strategije Europa 2020 ne mogu se ostvariti uslijed mjera štednje nametnutih od strane Europske komisije koje su dovele do toga da su neke zemlje poput Španjolske i Hrvatske zbog njih potonule još i dublje.
• Prioritet Hrvatske u odnosu na strategiju Europa 2020 morao bi biti preorijentacija na obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i na djelatnosti koje utječu na smanjenje emisija stakleničkih plinova. U njima vide i značajan ekonomski potencijal.
• Socijalni investicijski paket koji ide "zajedno" s nametnutim mjerama štednje je nevjerodostojan i neozbiljan.
• Stranke zelene ljevice se zalažu za investicijski program društveno-ekološke obnove, kojim bi se za investiciju od 125 milijardi eura godišnje stvorilo i/ili očuvalo dva milijuna radnih mjesta.
• U obrazovanju se lista zalaže za "jamstvo za mlade", u smislu prava na obrazovanje i preuzimanje u radni odnos. To pretpostavlja osnaživanje praktične komponente u obrazovanju, čime se rasterećuje poslodavac koji zapošljava mladog radnika.
• Socijalnim investicijskim paketom se nastoji dati veća važnost socijalnoj dimenziji EU politika, ali neuspješno s obzirom na njegov neobvezujući karakter.
• Prioriteti socijalne politike slični su na nacionalnoj, kao i na EU razini, a OraH se zalaže za: europsku minimalnu plaću u iznosu od 60 posto nacionalne prosječne plaće; pretvorbu nesigurnih radnih mjesta u  socijalno sigurna stalna zaposlenja; zaustavljanje zloupotrebe ugovora za privremeni rad i damping plaće; načelo "jednake plaće za jednaki rad"; jamstvo za mlade na preuzimanje na radno mjesto; kolektivne ugovore na razini EU; iznos minimalne zaštite protiv siromaštva i socijalne isključenosti definiran na razini EU.
• Metodu otvorene koordinacije lista ne smatra adekvatnom u području politike za mlade te drži kako je potrebno ojačati kompetencije Europskog parlamenta. Članovi EP bi bitno bolje predstavljali mišljenja i probleme mladih od predstavnika nacionalnih vlada.
• Podržava se sudjelovanje predstavnika nacionalnih vijeća mladih u radu EGSO-a, imenovanje Europskog foruma mladih kao službenog EU partnera u području politika za mlade, kao i snižavanje dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina uz prethodnu široku i kvalitetnu javnu raspravu na kojoj sve strane mogu ponuditi argumente ZA i PROTIV.
• Lista će redovito provoditi strukturirani  dijalog u suradnji s MMH i ostalim udrugama mladih. Lista je svoju orijentaciju prema mladima pokazala i prilikom sastavljanja lista za EP. Potrebno je otvoriti više prostora za političko djelovanje samim mladima.
• Vizija Europe utemeljena na održivom razvoju.
• Zajednica naroda i država u kojoj vlada jednakost, pravednost, solidarnost, socijalna snošljivost i uključenost.
• EU treba odigrati važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.
• ORaH i Europski zeleni nude mladim generacijama egzistencijalna rješenja za budućnost koja se temelje na socijalnoj, okolišnoj i gospodarskoj održivosti. ORaH-ove politike nisu privremene mjere za "gašenje požara" već se politike sagledavaju i planiraju na dugi rok u svoj svojoj kompleksnosti.
• Lista u praksi pokazuje da je mladima voljna pružiti šansu i otvoriti prostor političkog djelovanja.
16. PIRATSKA STRANKA - PS LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
17. POKRET ZA MODERNU HRVATSKU LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
18. SAVEZ ZA PROMJENE - SP LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
19. SNAGA ROMA HRVATSKE - SRH LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
20. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
21. SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE - SPH LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
22. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
23. STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA - SHZ LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA LISTA SE NIJE ODAZVALA POZIVU NA ISPUNJAVANJE UPITNIKA
24. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU • Garancija za mlade trenutno je jedina prilika mladima za uvod u karijeru, a glavni problemi su predugačko školovanje i kasni početak radnog vijeka.
• Lista pripravništvo vidi kao vrijedan mehanizam prelaska iz svijeta obrazovanja u svijet rada.
• Lista je u Hrvatskoj primijetila učestalu pojavu nepotističkog zapošljavanja na pripravničkim pozicijama, kao i supstituciju radnika srednje dobi pripravnicima, tako da je najveći izazov nadzor provedbe.
• Doprinos svoje stranke u provedbi Kvalitetnog okvira za pripravništva u Hrvatskoj lista vidi kroz podizanje kvalitete pripravništva u području palijativne skrbi za umirovljenike.
• Lista u EP želi predstavljati glas otpisanih, onih čije se mišljenje u Europi ne čuje.
• U slučaju da bude izabrana u EP, lista se neće samo zalagati za prava umirovljenika, već će uspostaviti kontakte sa svima koji zastupaju socijalne teme te će razmjenjivati informacije i usklađivati mišljenja.
• Po pitanju sudjelovanja predstavnika nacionalnih vijeća mladih u radu EGSO-a, lista će se uvijek zalagati za izravno zastupanje mladih u zagovaranju svojih interesa, u odnosu na rutinsko političko svaštarenje.
• Lista načelno podrža spuštanje dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina, no pitanje je koliko mladih u toj dobi uopće politika interesira iznad razine glasovanja za "maminu i tatinu stranku".
• Za konzultiranje sa mladima i njihovim organizacijama lista će koristit proračun dodijeljen uredu zastupnika u Europskom parlamentu te držati kontinuiran kontakt sa zainteresiranim suradnicima.
• Zasada u politikama EU, posebno kroz djelovanje Europske komisije, dominira usmjerenost na povećanje konkurentnosti u odnosu na radnička i socijalna prava.
• Kriza se koristi kao izgovor za uvođenje neprimjerenih poteza i političkih mehanizama.
• U radu EP lista će pronalaziti teme koje su bitne za donošenje ključnih ekonomsko-socijalnih odluka te djelovati u smjeru realne ekonomije i općeg dobra, uz konzultacije sa socijalnim partnerima..
• Vizija liste jest ujednačavanje kriterija zarađivanja i uživanja zaslužene mirovine u cijeloj EU, dakle jednakih socijalnih kriterija, koji moraju biti važniji od profita i neograničenog bogaćenja manjine "uspješnih".
• Posebnu važnost lista stavlja pritom na mlade, kojima bi nedostupnost zaposlenja, mogućnosti zarađivanja za život i stvaranja obitelji, mogla otežati normalan život i razvoj te prouzročiti teško siromaštvo u trećoj dobi.
25. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD
ZELENA STRANKA - ZS
• Najveća vrijednost Garancije za mlade leži u činjenici da ona prepoznaje nezaposlenost mladih kao problem koji nadilazi nacionalne granice.
• Njezine ključne slabosti su brzina njezine implementacije te nepripremljenost institucija i subjekata zapošljavanja, kako na EU, tako i na nacionalnoj razini.
• Lista ne može ponuditi detaljniji osvrt na Preporuku o Kvalitetnom okviru za pripravništvo i Europskom savezu za naukovanja, no općenito podržava obje inicijative te će kroz svoje djelovanje potaknuti mlade na aktivno uključivanje u njihovu provedbu.
• Lista ističe kako su informacije o realizaciji ciljeva strategije Europa 2020 nedovoljno poznate javnosti  te je u tom smislu EU, ali i nacionalni prioritet, upoznavanje građana o mogućnostima koje strategija predviđa i nudi, kao i prepoznavanje ključnih nacionalnih resursa i osobitosti.
• Socijalni investicijski paket je, prema saznanjima liste, samo nastojanje uspostavljanja Europskog socijalnog modela. Ne predstavlja adekvatan odgovor na trenutne izazove u području socijalne politike na EU razini i za sada ne odgovara na potrebe mladih Europljana.
• Samim time ga treba aktivno mijenjati uz sudjelovanje mladih.
• Prema dostupnim informacijama, lista drži da su ovlasti EU u području socijalne zaštite i uključivanja su nedovoljne te će jedan od prioriteta biti da se tom važnom području posveti dužna pažnja.
• Taj problem je još izraženiji u Hrvatskoj te je potrebno uključivanje svih institucija kako bi socijalna zaštita i uključivanje bili primjereno riješeni.
• Lista zasada nema dovoljno informacija o mehanizmima politike za mlade na razini EU s obzirom da ih predstavnici liste dosada nisu koristili.
• Lista smatra da EU te specifično Europski parlament trebaju osnažiti svoje kompetencije u području politike za mlade.
• Podržavaju sudjelovanje predstavnika nacionalnih vijeća mladih u radu EGSO-a, imenovanje Europskog foruma mladih kao službenog EU partnera u području politika za mlade, kao i snižavanje dobne granice za izlazak na izbore na 16 godina, ukoliko su mladi spremni preuzeti tu odgovornost.
• Mlade će o svom radu u Europskom parlamentu lista informirati putem svojih stranaka i dostupnih organizacija mladih.
• Lista vidi EU kao pravedan i ravnopravan društveni poredak kojem će glavni interes biti zaštita prirode i ljudi, što pretpostavlja sveobuhvatno poštivanje ljudskih prava, visok stupanj ekološke osviještenosti, korištenje argumenata i programa te visok stupanj tolerancije i uvažavanje različitosti.
• Lista vjeruje da će im mladi dati povjerenje jer će se moći prepoznati u odgovorima koje su ponudili, kao i vrijednostima koje zastupaju.