Edukacija

Ovdje možete vidjeti primjere jednostavnih radionica i treninga koje su članovi/ce platFORMATa osmislili i koje često održavaju. Možete se upoznati s nekim od tema kojima se bavimo te načinima rada.

Uvod u aktivno sudjelovanje mladih

Sudjelovanje mladih podrazumijeva koncept sudjelovanja mladih u donošenju odluka te je oblik partnerstva između mladih i odraslih (donosioca odluka). Nije dovoljno samo reći da li mladi sudjeluju i ne sudjeluju u procesima i donošenju odluka. Postoji više razina sudjelovanja (uključenosti) i preuzimanja odgovornosti, ovisno o lokalnoj situaciji, resursima, potrebama i razini iskustva. Kad se priča o sudjelovanju mladih potrebno je pričati i o sudjelovanju u čemu?!

Ujedinjeni narodi 2006 godine su razvili područja projekata/programa sudjelovanja mladih i svrstali ih u četiri kategorije:

Vijeće Europe je usvojilo Revidiranu Povelju o sudjelovanju mladih u životu lokalne i regionalne sredine koja daje smjernice lokalnim i nacionalnim vlastima o obavezi uključivanja mladih.

Modul je namijenjen voditeljima, mladim liderima i aktivistima udruga mladih i za mlade koji žele upotpuniti svoje znanje o aktivnom sudjelovanju mladih i dobiti nova saznanja i reference za daljnji rad na ovoj temi te primjenu u svojim aktivnostima.

CILJEVI

TEME

TRAJANJE

jednodnevna radionica u trajanju od 6 sati

Politike za mlade - Sudjelovanje mladih u razvoju zajednice

Politika za mlade predstavlja skup načela, vrijednosti, stavova, ciljeva i akcija u svrhu poboljšanja kvalitete života društvene skupine mladih; najčešće je materijalizirana u strateškom dokumentu tj. nacionalnom ili lokalnom (gradskom, općinskom ili županijskom) programu za mlade. Kvalitetna politika za mlade primarno je odgovornost lokalnih vlasti međutim mladi i njihovi načini organiziranja neposredno mogu utjecati vlastitim interesom i participacijom na kvalitetu te politike.

Modul je namijenjen mladim liderima iz savjeta mladih, udruga mladih i drugih oblika organiziranja mladih te predstavnicima jedinica lokalnih i područnih samouprava.

CILJEVI

TEME

TRAJANJE

jednodnevna radionica u trajanju od 6 sati do 4-dnevnog treninga

Uvod u strateško planiranje

Strateško planiranje je proces i metoda upravljanja u svrhu prilagodbe okolini koja se mijenja, a provode ga lokalne samouprave, državna uprava, institucije javnog sektora, udruge i tvrtke. Strateško planiranje je proces utvrđivanja sadašnjeg stanja i željenog budućeg stanja, tj. određivanja dugoročnih ciljeva organizacije i utvrđivanje najboljih načina za ostvarivanje tih ciljeva, Strateški plan kao dokument odgovara na pitanja: Gdje smo sada? Gdje želimo ići?, Kako to ostvariti?

Modul je namijenjen voditeljima i menadžerima udruga mladih i za mlade koji žele naučiti što je strateško planiranje i upoznati se s njegovim alatima. Modul je prilagođen organizacijama koje imaju strateški plan i pripremaju se za reviziju istog kao i za organizaciju koje se po prvi put pripremaju za izradu strateškog plana.

CILJEVI

TEME

TRAJANJE

dvodnevna radionica u trajanju od 6 do 12 sati

Suradnja i procesi donošenja odluka

Tema ovog modula tiče se principa i modela suradnje te načina i oblika sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Suradnja i donošenje odluka dio su grupnih procesa izgradnje zajedničkih ideja i vizija uz konstruktivnu i ravnopravnu komunikaciju i odnose. Modul stavlja u fokus načine suradnje kroz konkretne primjere te kvalitetu i korisnost grupne dinamike u zajedničkim procesima donošenja odluka. Naglasak je na sudioničkoj demokratskoj praksi.

Modul je namijenjen mladim liderima iz savjeta mladih, udruga mladih i drugih oblika organiziranja mladih te predstavnicima jedinica lokalnih i područnih samouprava.

CILJEVI

TEME

TRAJANJE

jednodnevna radionica u trajanju od 6 sati do 2-dnevnog treninga

Europsko građanstvo u svakodnevnom životu mladih

Vijeće Europe i Europska komisija postavili su "europsko (aktivno) građanstvo" top prioritetom u svojem partnerskom sporazumu o europskim usavršavanjima osoba uključenih u rad mladih. OK, poznajem koncept ali što ću ja s time? Zapravo što će to meni? Što meni taj koncept predstavlja u svakodnevnom životu kao mladoj osobi i/ili kao predstavniku strukture koja okuplja mlade? Tema ovog modula tiče se principa i modela suradnje te načina i oblika sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Suradnja i donošenje odluka dio su grupnih procesa izgradnje zajedničkih ideja i vizija uz konstruktivnu i ravnopravnu komunikaciju i odnose. Modul stavlja u fokus načine suradnje kroz konkretne primjere te kvalitetu i korisnost grupne dinamike u zajedničkim procesima donošenja odluka. Naglasak je na sudioničkoj demokratskoj praksi.

Modul namijenjen predstavnicima udruga mladih i pojedincima koji rade u ovom području te bi željeli produbiti svoja znanja o istom te steći praktične vještine.

CILJEVI

TEME

METODOLOGIJA

Sukladno principima neformalnog učenja i ciklusa iskustvenog učenja, trening će biti dinamična kombinacija teoretskih izlaganja, rasprava, individualnih i grupnih promišljanja, rada u malim skupinama, radu na primjerima iz prakse te simulacijama.

TRAJANJE

dvodnevni trening u trajanju od 6 sati efektivnog rada

Uvod u Europsko građanstvo

Vijeće Europe i Europska komisija postavili su "europsko (aktivno) građanstvo" top prioritetom u svojem partnerskom sporazumu o europskim usavršavanjima voditelja mladih.

Kako potaknuti mlade da se uključe više u društvo? Europa? Što ta zajednica predstavlja ljudima? Da li vidimo Europu kao zajednicu kojoj pripadamo? Zajednica u kojem smislu (političkom, geografskom, ekonomskom? Gdje Europa prestaje? Europska Unija i Europa? Zašto malo broj mladih glasa na europskim izborima? Ima li Europa budućnost? Državljanstvo vs. građanstvo? Kako možemo koristiti institucije i mehanizme dostupne za bolji položaj, život i rad pojedinaca ali i udruga?

Modul namijenjen predstavnicima udruga mladih i pojedincima koji rade u ovom području te bi željeli produbiti svoja znanja o istom.

CILJEVI

TEME

METODOLOGIJA

Zasnovano na principima neformalnog učenja radionica će biti dinamična kombinacija teoretskih izlaganja, rasprava, individualnih i grupnih promišljanja te radu na primjerima iz prakse.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.